കെ.റ്റി. ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം

  പാലക്കാട് കെ.റ്റി. ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എ.അജീഷ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Forthcoming Workshops

360 Degree Virtual tours 

One day workshop on 360 Degree Virtual Tour at AKPA Bhavan, Cochin.​
Date: 3 April 2014.
More details »

Digital Videography Workshop
One day workshop on Video Storytelling and Digital videography led by John Paul and Sajan Kalathil
​Date: Will be announced soon

Introduction to Lightroom

Workshop on Basic Lightroom Techniques

Trainer: Feroze Babu

Date: Will be announced soon

More details »

Location of AKPA Bhavan